لاستیک های سومیتوما - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 470
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR Enhance LX
شماره عاج(شماره گل) HTR Enhance LX
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 2496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 247
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند سومیتوما
مدل EN conter HT
شماره عاج(شماره گل) EN conter HT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 349
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4584
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند سومیتوما
مدل ENCONTER H/T
شماره عاج(شماره گل) ENCONTER H/T
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4601
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SUMITOMO ASP01
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO ASP01
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 227
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 171
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 260
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL 726
شماره عاج(شماره گل) SL 726
محصول ژاپن
دسته بندی ون
کد محصول 4572
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 340
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL 726
شماره عاج(شماره گل) SL 726
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 477
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SUMITOMO SL850
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO sl850
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 234
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL 830
شماره عاج(شماره گل) SL830
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3501
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR T4
شماره عاج(شماره گل) HTR T4
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 3499
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SC 628
شماره عاج(شماره گل) SC 628
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 358
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL830
شماره عاج(شماره گل) SL830
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 263
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 472
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR 4
شماره عاج(شماره گل) HTR 4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 363
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HRT H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 361
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR enhance
شماره عاج(شماره گل) HTR enhance
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 347
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل sumitomo HTR200
شماره عاج(شماره گل) سوميتوما HTR200
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 170
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 334
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل sumitomo HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 231
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18