لاستیک های سومیتومو - Sumitomo


مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 470
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4584
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل EN conter HT
شماره عاج(شماره گل) EN conter HT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 349
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 260
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SUMITOMO ASP01
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO ASP01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 227
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 171
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR Enhance LX
شماره عاج(شماره گل) HTR Enhance LX
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 2496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4688
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 247
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/55R20

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل ENCONTER H/T
شماره عاج(شماره گل) ENCONTER H/T
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4601
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR enhance
شماره عاج(شماره گل) HTR enhance
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 347
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SL 726
شماره عاج(شماره گل) SL 726
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی ون
کد محصول 4572
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 340
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SL 726
شماره عاج(شماره گل) SL 726
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 477
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SUMITOMO SL850
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO sl850
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 234
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SL 830
شماره عاج(شماره گل) SL830
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3501
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR T4
شماره عاج(شماره گل) HTR T4
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 3499
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SC 628
شماره عاج(شماره گل) SC 628
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 358
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SL830
شماره عاج(شماره گل) SL830
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 263
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 472
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 4
شماره عاج(شماره گل) HTR 4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 363
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HRT H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 361
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل sumitomo HTR200
شماره عاج(شماره گل) سوميتوما HTR200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 170
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 334
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل sumitomo HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 231
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18