لاستیک های نانکن - Nankang


مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NS 20
شماره عاج(شماره گل) NS 20
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4723
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل SP 7
شماره عاج(شماره گل) SP 7
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 452
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/50R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1495
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل AS1
شماره عاج(شماره گل) AS1
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 1490
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NS 20
شماره عاج(شماره گل) NS 20
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 323
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1494
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل FT 7
شماره عاج(شماره گل) FT 7
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 1493
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NS 2R
شماره عاج(شماره گل) NS 2R
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 321
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/55R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل AR 1
شماره عاج(شماره گل) AR 1
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 471
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل N 889
شماره عاج(شماره گل) N 889
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 462
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل FT 9
شماره عاج(شماره گل) FT 9
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3505
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R17

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NANKANG NS2R
شماره عاج(شماره گل) NANKANG NS2R
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 318
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NS2RT80
شماره عاج(شماره گل) NS2RT80
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 436
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02125/45R16

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل ECO 2
شماره عاج(شماره گل) ECO 2
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 322
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل SP5
شماره عاج(شماره گل) NANKANG SP5
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 175
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18