لاستیک های پیرلی - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 236
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 422
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19

مشخصات
برند پیرلی
مدل S verd
شماره عاج(شماره گل) S verd
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1489
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20

مشخصات
برند پیرلی
مدل RUN FLAT P7
شماره عاج(شماره گل) RUN FLAT P7
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 238
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل PZ 4 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) PZ 4 RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 434
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 486
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4577
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند پیرلی
مدل P 7
شماره عاج(شماره گل) P 7
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 237
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل Cinturato P 7 MO
شماره عاج(شماره گل) Cinturato P 7 MO
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 1496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1491
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R16

مشخصات
برند پیرلی
مدل SCORPOIN ZERO
شماره عاج(شماره گل) SCORPOIN ZERO
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 430
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/40R22

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 428
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 344
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19

مشخصات
برند پیرلی
مدل PZ 4
شماره عاج(شماره گل) PZ 4
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 345
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19