لاستیک های کومهو - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KU26

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KU26

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 324

سایز هاقیمت ها
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KU26,سولوس كي يو 26
کومهو,SOLUS KU26,سولوس كي يو 26

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA PS 71

شماره عاج(شماره گل): ECSTA PS 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4526

سایز هاقیمت ها
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA PS 71,اكستا پي اس 71
کومهو,ECSTA PS 71,اكستا پي اس 71

شرکت سازنده: کومهو

مدل: Solus KH17

شماره عاج(شماره گل): KH17

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 62

سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,Solus KH17,كي اچ 17
کومهو,Solus KH17,كي اچ 17

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA HS51

شماره عاج(شماره گل): ECSTA HS51

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 64

سایز هاقیمت ها
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA HS51,اچ اس 51
کومهو,ECSTA HS51,اچ اس 51

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL33

شماره عاج(شماره گل): KL33

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 380

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL33,كي ال 33

شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KH16

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KH16

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 426

سایز هاقیمت ها
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KH16,سولوس كي اچ 16

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS11

شماره عاج(شماره گل): HS11

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 474

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS11,اچ اس 11

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL21

شماره عاج(شماره گل): KL21

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 118

سایز هاقیمت ها
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL21,كي ال 21
کومهو,KL21,كي ال 21

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL 51

شماره عاج(شماره گل): KL 51

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 437

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL 51,كي ال 51

شرکت سازنده: کومهو

مدل: TA 71

شماره عاج(شماره گل): TA 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3519

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,TA 71,تي اي  71
کومهو,TA 71,تي اي  71

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 27

شماره عاج(شماره گل): kh 27

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3506

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 27,كي اچ 27
کومهو,KH 27,كي اچ 27

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HP 91

شماره عاج(شماره گل): HP 91

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 379

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HP 91,اچ پي 91

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA PS91

شماره عاج(شماره گل): ECSTA PS91

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4596

سایز هاقیمت ها
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA PS91,اكستا پي اس 91
کومهو,ECSTA PS91,اكستا پي اس 91

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS 41

شماره عاج(شماره گل): HS 41

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4593

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS 41,اج اس 41

شرکت سازنده: کومهو

مدل: TA 31

شماره عاج(شماره گل): TA 31

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 404

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,TA 31,تي اي 31
کومهو,TA 31,تي اي 31

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HP 71

شماره عاج(شماره گل): HP 71

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3515

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HP 71,اچ پي 71
کومهو,HP 71,اچ پي 71

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA KU27

شماره عاج(شماره گل): ECSTA KU27

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4545

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA KU27,ايكستا KU27
کومهو,ECSTA KU27,ايكستا KU27

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KU 31

شماره عاج(شماره گل): KU 31

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 85

سایز هاقیمت ها
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KU 31,كي يو 31

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KU39

شماره عاج(شماره گل): ku39

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 93

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KU39,كي يو 39

شرکت سازنده: کومهو

مدل: kl 71

شماره عاج(شماره گل): kl 71

محصول: کره

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 3509

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,kl 71,كي ال 71
کومهو,kl 71,كي ال 71

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 11

شماره عاج(شماره گل): KH 11

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 84

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 11,كي اچ 11

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS 11

شماره عاج(شماره گل): HS 11

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 467

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS 11,اچ اس 11

شرکت سازنده: کومهو

مدل: kl 12

شماره عاج(شماره گل): KL 12

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 438

سایز هاقیمت ها
275/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,kl 12,كي ال 12
کومهو,kl 12,كي ال 12

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 27

شماره عاج(شماره گل): KH 27

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 454

سایز هاقیمت ها
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 27,كي اچ 27
کومهو,KH 27,كي اچ 27

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 15

شماره عاج(شماره گل): KH 15

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 82

سایز هاقیمت ها
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 15,كي اچ 15

شرکت سازنده: کومهو

مدل: kl 51

شماره عاج(شماره گل): kl 51

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 475

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,kl 51,كي ال 51
کومهو,kl 51,كي ال 51

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL17

شماره عاج(شماره گل): KL17

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 399

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL17,كي ال 17
کومهو,KL17,كي ال 17

شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KH25

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KH25

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3521

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KH25,سولوس كي اچ 25
کومهو,SOLUS KH25,سولوس كي اچ 25

شرکت سازنده: کومهو

مدل: PS 71

شماره عاج(شماره گل): PS 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3512

سایز هاقیمت ها
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,PS 71,پي اس 71
کومهو,PS 71,پي اس 71

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KR 26

شماره عاج(شماره گل): KR 26

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 3500

سایز هاقیمت ها
165/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KR 26,كي آر 26

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL12

شماره عاج(شماره گل): KL12

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 94

سایز هاقیمت ها
255/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL12,كي ال 12

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL17

شماره عاج(شماره گل): KL17

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 255

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL17,كي ال 17

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL 76

شماره عاج(شماره گل): KL 76

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 87

سایز هاقیمت ها
215/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL 76,كي ال 76

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KU 33

شماره عاج(شماره گل): KU 33

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 83

سایز هاقیمت ها
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KU 33,كي يو 33

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KU 19

شماره عاج(شماره گل): KU 19

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 216

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KU 19,كي يو 19

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KR 26

شماره عاج(شماره گل): KR 26

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 81

سایز هاقیمت ها
165/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KR 26,كي ار 26