لاستیک های کومهو - Kumho


مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL21
شماره عاج(شماره گل) KL21
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 118
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل TA 31
شماره عاج(شماره گل) TA 31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 404
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL33
شماره عاج(شماره گل) KL33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 380
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA HS51
شماره عاج(شماره گل) ECSTA HS51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 64
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل PS31
شماره عاج(شماره گل) PS31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4792
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL 51
شماره عاج(شماره گل) KL 51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 437
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل CRUGEN HP71
شماره عاج(شماره گل) CRUGEN HP71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4651
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HP 91
شماره عاج(شماره گل) HP 91
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 379
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA PS 71
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4526
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 27
شماره عاج(شماره گل) kh 27
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3506
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Solus KH17
شماره عاج(شماره گل) KH17
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 62
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA KU27
شماره عاج(شماره گل) ECSTA KU27
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4545
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل SOLUS KU26
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KU26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 324
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HS 41
شماره عاج(شماره گل) HS 41
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4593
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HS11
شماره عاج(شماره گل) HS11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 474
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KR 26
شماره عاج(شماره گل) KR 26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 81
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KR 26
شماره عاج(شماره گل) KR 26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 3500
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Ecsta PS71
شماره عاج(شماره گل) Ecsta PS71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4715
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HP 71
شماره عاج(شماره گل) HP 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3515
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Solus HS51
شماره عاج(شماره گل) Solus HS51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4682
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 31
شماره عاج(شماره گل) KU 31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 85
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA PS91
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS91
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4596
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HS 11
شماره عاج(شماره گل) HS 11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 467
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU39
شماره عاج(شماره گل) ku39
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 93
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل SOLUS KH16
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KH16
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 426
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل TA 71
شماره عاج(شماره گل) TA 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3519
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل kl 71
شماره عاج(شماره گل) kl 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3509
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 11
شماره عاج(شماره گل) KH 11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 84
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل kl 12
شماره عاج(شماره گل) KL 12
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 438
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/60R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 27
شماره عاج(شماره گل) KH 27
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 454
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 15
شماره عاج(شماره گل) KH 15
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 82
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل kl 51
شماره عاج(شماره گل) kl 51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 475
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL17
شماره عاج(شماره گل) KL17
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 399
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل SOLUS KH25
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KH25
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل PS 71
شماره عاج(شماره گل) PS 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3512
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL12
شماره عاج(شماره گل) KL12
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 94
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL17
شماره عاج(شماره گل) KL17
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 255
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل AT51
شماره عاج(شماره گل) AT51 مارشال
کشور تولید کننده ویتنام
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 207
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL 76
شماره عاج(شماره گل) KL 76
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 87
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 33
شماره عاج(شماره گل) KU 33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 83
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL71
شماره عاج(شماره گل) KL71 مارشال
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 206
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 19
شماره عاج(شماره گل) KU 19
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 216
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18