لاستیک های یوکوهاما - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند یوکوهاما
مدل E70B
شماره عاج(شماره گل) E70B
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 51
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل CDR
شماره عاج(شماره گل) CDR
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 50
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G 94 B
شماره عاج(شماره گل) G 94 B
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 290
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G012
شماره عاج(شماره گل) G012
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 52
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G 98A
شماره عاج(شماره گل) G 98A
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 433
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 154
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل ADVAN sport
شماره عاج(شماره گل) ADVAN sport
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 164
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 289
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل SDR
شماره عاج(شماره گل) SDR
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 53
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 419
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 288
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-114H
شماره عاج(شماره گل) 114H
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 155
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل A539
شماره عاج(شماره گل) A539
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 48
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
محصول ژاپن
دسته بندی ون
کد محصول 270
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R14

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G98A
شماره عاج(شماره گل) G98A
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 158
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 271
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل A 01
شماره عاج(شماره گل) A 01
محصول ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 49
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 272
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 228
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-106H
شماره عاج(شماره گل) 106H
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 156
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16